Hoel Gård

Publisert 02.06.2022 08:44
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Hoel Gård, planID 2022011, i Ringsaker kommune. Detaljregulering for Hoel gård omfatter et område på ca. 39 daa ned mot Mjøsa på Nes innenfor gbnr. 606/1. Hensikten med planen er å videreutvikle landbrukseiendommens satsing på turisme og reiseliv innenfor rammene av landbruksbasert næringsutvikling.

Planinitiativ
Vedlegg Planinitiativ 
Referat fra oppstartsmøte 
Reguleringsplan 
Høringsbrev - Varsel om oppstart