Når blir lyd til støy?

Publisert 14.09.2020 09:13

Avisen Østlendingen har satt fokus på støy fra ny rv. 3/25 med innspill fra Arealtek.

Hvor går grensen mellom hva som bare er lyd og det vi opplever som støy? Arealplanlegger Hilde Smedstad hos oss har blitt intervjuet av Østlendingen i forbindelse med klagene som har kommet på økt trafikkstøy fra ny rv. 3/25.

Med støy mener vi uønsket lyd og vegtrafikkstøy er den klart største støykilden utendørs. Det er gjennom nasjonale retningslinjer gitt føringer for hva som er å anse som et akseptabelt støynivå. Når det skal etableres et nytt boligfelt må det dokumenteres at støyforholdene er tilfredsstillende. Det samme gjelder når det anlegges en ny veg. Dersom du har Østlendingen+ kan du lese hele atikkelen her.
støy fra veg_foto Tor Bergebakken Østlendingen
Illustrasjonsfoto: Tor Bergebakken, Østlendingen.

Har du behov for bistand med kartlegging av utendørs støynivå i forbindelse med nye boligprosjekt så ta kontakt med oss. 

Mer informasjon om støy fra vegtrafikk finner du på Nettsidene til Statens vegvesen.