Bakåslia - Fetsund

Publisert 30.11.2020 09:37

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering i Lillestrøm kommune på vegne ev Nebbenes Utvikling AS.

Formålet er å tilrettelegge for boliger, fortau samt gangforbindelse mellom Bakåsveien og Varåveien. Planområdet er på til sammen 17 daa. Det planlegges med frittliggende småhusbebyggelse i form av ene- og tomannsboliger innenfor gbnr. 436/47 og 48. Området er satt av til boligformål i kommuneplanens arealdel. Eiendommen består i dag av noe dyrka mark og produktiv skogsmark. Det skal også reguleres fortau langs Bakåsveien, til Toftsrudveien. I tillegg omfatter planarbeidet regulering av en gangforbindelse mellom Bakåsveien og Varåveien.

Planforslaget blir også kunngjort i Romerikes Blad og Indre Akershus Blad den 30.11.2020. Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: Arealtek AS v/Hilde Smedstad, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum, hilde@arealtek.no, mobil: 93069363. Kopi sendes Lillestrøm kommune, postmottak@lillestrom.kommune.no, og merkes med saksnummer PLAN 20/00949.

Frist for å komme med merknader til oppstartsvarselet er 11.1.2021. Det vil også bli anledning til å komme med merknader til planforslaget i forbindelse med offentlig ettersyn.

Varslet planomriss for nytt boligområde inkludert fortau og område for ny gangforbindelse
1468_kart varsel om oppstart nært