BK3 Ramstadåsen

Publisert 05.06.2019 15:11

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid i Nannestad kommune.

Samtidig varsles det om forhandling av utbyggingsavtale og felles behandling av reguleringsforslag og byggesøknad, jf. Plan- og bygningslovens §§ 1-7 og 12-15. Arealtek skal på vegne av Nebbenes Prosjekt AS utarbeide detaljregulering for BK3 (gnr. 92, bnr. 43) innenfor Ramstadåsen, Åsgreina. PlanID 19-01. Planområdet er på 18 daa og ligger ca. 14 km fra Gardermoen lufthavn. Hensikten med planen er å legge til rette for omlag 50 boenheter i form av rekkehus og leiligheter. Området er planlagt regulert til boligformål i kommuneplanens arealdel og vedtatt områderegulering. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan innen 8.7.2019 sendes til: Arealtek AS, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum eller hilde@arealtek.no . Spørsmål kan rettes til Hilde Smedstad på tlf. 930 69363.

ny planavgrensning sh