Deponi Ormlia nord

Publisert 17.06.2020 10:21

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid i Eidsvoll kommune.

Arealtek AS skal på vegne av tiltakshaver Anlegg Øst Entreprenør AS utarbeide privat reguleringsplan for nytt deponi - Ormlia Nord, planID 303532900. Hensikten med planen er å legge til rette for deponering av overskuddsmasser i form av rene jordmasser og morenemateriale fra næringsområdet Holmenga Nord. Etter endt deponering skal området tilbakeføres til skogbruk. Varslet planområdet er på ca. 79 daa og består av deler av eiendommene gbnr. 97/1 og 120/1.

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-formål. Det er vurdert at planen ikke omfattes av bestemmelsen, men at hensynet til miljø og samfunn må ivaretas i videre planprosess.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan innen 17.8.2020 rettes til: Arealtek AS v/Hilde Smedstad, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum,
hilde@arealtek.no, mobil: 93069363.
Planen blir kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad den 20.6.2020

utsnitt planomriss fra kommunekart