Detaljregulering for Norr

Publisert 17.12.2019 07:48

Planen er nå ute til offentlig ettersyn frem til 6. februar. Arealtek har utarbeidet planforslaget på vegen av grunneier Leiv Andreas Schulstad.

Det legges i hovedsak opp til frittliggende småhusbebyggelse i form av ene- og tomannsboliger. Planområdet ligger sentralt i Hernes med kort avstand til Hernes skole og gang- og sykkelveg til sentrum.

Plandokumentene kan lastes ned fra Elverum kommunes hjemmeside. Innspill til planforslaget sendes kommunen på postmottak@elverum.kommune.no.
ill Norr (1)