Endring av reguleringsplan

Publisert 14.02.2020 09:41

Reguleringsplan for Fåmyrsrøet ble vedtatt i 1999. I forbindelse med realisering av planen er det behov for noen justering i nord.

Det søkes derfor om en mindre endring av vedtatt detaljregulering med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-14, 2. ledd. Formålet med endringen er å tilrettelegge for at adkomst til eiendommene nord for planområdet i hovedsak kan opprettholdes. Slik unngås kjøring på planlagt gang- og sykkelveg, og uhensiktsmessig kjøring gjennom nytt boligområde. Samtidig tilpasses tomteinndelingen til nytt kjøremønster. Forslag til endringer er nærmere beskrevet i eget vedlegg nedenfor.

Spørsmål og eventuelle merknader til endringsforslaget kan innen 6.3.2020 rettes til: Hilde Smedstad hos Arealtek. Kopi av merknader sendes Nannestad kommune, postmottak@nannestad.kommune.no.

Illustrasjon: Utsnitt av plankart med foreslåtte endringer. Endringene er nærmere beskrevet i vedlegget som også viser eksisterende situasjon.
Fåmyrsrøet mindre endring (1)