Fornyet varsel - Fredli

Publisert 29.03.2019 08:54

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles fornyet oppstart av privat detaljregulering for Fredli i Løten kommune, planID 155.  

Planområdet er på 3,2 daa og ligger langs vegen Grinderengsletta i Løten sentrum. Planområdet er siden forrige varsel utvidet med naboeiendom og består nå av gnr. 196, bnr. 55 og 58, samt en mindre del av gnr. 196, bnr. 434. Hensikten med planen er å legge til rette for sentrumsnære leiligheter. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål.

Informasjon om planforslaget ligger også ute på www.loten.kommune.no. Fornyet varsel om oppstart er annonsert i Østlendingen 30.3.2019.

Innspill til planarbeidet kan innen 26.4.2019 sendes til: Arealtek AS, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum eller hilde@arealtek.no. Spørsmål kan rettes til Hilde Smedstad på tlf. 930 69363


kartutsnitt fornyet kunngjøring