Galgehaugen

Publisert 10.11.2020 08:09

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering i Eidsvoll kommune.

Planområdet er på ca. 12,9 daa og ligger langs Eidsvollvegen. Det består av gbnr. 63/113, 63/114, 63/215 og deler av 63/96, 336/2. Hensikten med planen er å regulere til kontorbygg/offentlig tjenesteyting med tilhørende teknisk infrastruktur. Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Besseggen Arkitekter AS og Arealtek AS er engasjert til å utarbeide planen.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel (2020-2031) avsatt til baneformål og vegformål. Det er foretatt en vurdering av planforslaget etter bestemmelsene i KU-forskriften. Planens virkning på miljø og samfunn anses ikke å være til vesentlig ulempe eller utløse krav om konsekvensutredning, jfr. forskrift om konsekvensutredning §§1, 6 og 8. 

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan innen 7.12.2020 rettes til: Arealtek AS v/Henri Auer, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum,
henri@arealtek.no, mobil: 459 19 853

Varslet planomriss - Galgehaugen, Eidsvoll kommune.
Galgehaugen Eidsvoll