Harpviken

Publisert 17.06.2020 09:49

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid i Ringsaker kommune.

Arealtek AS skal på vegne av grunneier utarbeide privat reguleringsplan for Harpviken, planID 2020030949. Planområdet består av eiendommen gbnr. 7/2. Varslet planområdet er på ca. 140 daa. Endelig planavgrensning kan bli justert etter høringsperioden. Hensikten med planen er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende båtopplag på deler av eiendommen, med tilhørende båtslipp og brygge ved Mjøsa.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel (2014-2025) avsatt til LNF-formål. Fremtidig arealformål vil være næring i kombinasjon med landbruk. Det vurderes at planens virkning på miljø og samfunn ikke vil være til vesentlig ulempe og ikke utløser krav til konsekvensutredning, jfr. forskrift om konsekvensutredning. Det er foretatt en nærmerer vurdering i utarbeidet planinitiativ.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan innen 7.8.2020 rettes til: Arealtek AS v/Hilde Smedstad, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum, hilde@arealtek.no, mobil: 93069363. Det gjøres oppmerksom på at innsendte merknader ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling.

3D-illustrasjoner over fremtidig båtlager på Harpviken sett fra 1) Framnes camping, 2) Mjøsa og 3) E6 (sørfra). Illustrasjoner: Arealtek
1632_Fra Camping1632_Fra Sjøen1632_Fra E6 Øst