Kiwi Torget

Publisert 30.09.2020 07:14

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering i Løten kommune.

Planområdet er på ca. 3,8 daa. Området ligger langs Stasjonsvegen og Venslivegen i Løten sentrum. Det består av gbnr. 18/33, 18/25, 18/81, 18/82 og deler av 18/17. Grunneier er Sigmund Hagenes og Løten kommune.  Gnr/bnr. 18/33 er per i dag regulert til boligformål. Formålet med planen er å endre fra boligformål til bolig og forretning. Området skal benyttes til utvidelse av lager og sosiale rom for eksisterende Kiwi-butikk.

Eiendommen er i kommuneplanens arealdel (2015-2026) avsatt til boligformål og sentrumsformål. Det er foretatt en vurdering av planforslaget etter bestemmelsene i KU-forskriften. Planens virkning på miljø og samfunn anses ikke å være til vesentlig ulempe eller utløse krav om konsekvensutredning.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan innen 23.10.2020 rettes til: Arealtek AS v/Henri Auer, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum, henri@arealtek.no, mobil: 459 19 853

Varslet planomriss - Kiwi Torget i Løten sentrum
171Kiwi Torget - Planomriss (002)