Mindre endring av detaljregulering

Publisert 23.09.2021 15:52

 Nannestadveien 522-528 

Mindre endring av detaljregulering for Nannestadveien 522-528, plan-ID: 17-08-E1.

Arealtek AS har på vegne av Haugen Eiendom AS søkt om mindre reguleringsendring for Nannestadveien 522-528, plan-ID: 17-08-E1, i Nannestad kommune. Hensikten med planen er å utvide kjørevegen Holmgutua, (f_SKV) for å tilfredsstille kommunenes veinorm. Adkomsten til parkeringskjeller er endret fra opprinnelig plan. Adkomsten kommer lenger opp på Holmgutua enn vedtatt plan legger opp til. Dermed må Holmgutua utvides og det må anlegges bredere grøfter for å tilfredsstille trafikksikkerhet, drift og vedlikehold. I forbindelse med planendringen flyttes byggegrenser lenger inn mot BKB, trafostasjonen legges parallelt med grøften, renovasjonene flyttes lenger nordøst, men innenfor byggegrense mot fylkesvegen.
Avkjørsel Holmgutua/fylkesveg 120 endres ikke av planendringen.

Det er nå mulig å komme med innspill og merknader til planendringen. Høringsfrist er satt til 22.10.2021.

Planbeskrivelse 
Reguleringsbestemmelser 
Nabovarsel 
Plankart 
Utomhusplan