Mindre endring av plan

Publisert 07.10.2020 12:50

Det varsles om igangsatt arbeid med endring av detaljregulering for Holmenga Nord i Eidsvoll kommune.

Planen ble vedtatt 3.9.2019 og utgjør en del av et større område avsatt til næringsformål langs E6, ved Nebbenes. Forslagsstiller er Anlegg Øst Entreprenør AS. Det legges til grunn at endring av vedtatt reguleringsplan kan behandles med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 2. ledd. Formålet med endringen er å gjøre mindre tilpasninger i plankart og planbestemmelser. For en fullstendig oversikt se vedlagt høringsbrev. 

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til Arealtek AS v/ Hilde Smedstad: hilde@arealtek.no, mobil: 93069363 innen 28.10.2020.