Mykleby fjelltak

Publisert 02.07.2019 14:13

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering i Stor-Elvdal kommune.

Arealtek AS skal på vegne av tiltakshaver Gjermundshaug Anlegg AS utarbeide privat reguleringsplan for Mykleby fjelltak, PlanID 20190100. Planområdet er på ca. 30 daa. Området ligger langs Myklebysæterveien, ca. 1 km vest for rv. 3. Planområdet består av mindre del av gnr. 10, bnr. 15. Grunneier er Anders Kiær.

Hensikten med planen er å legge til rette for uttak og knusing av fjellmasser. Fjelltaket er gunstig lokalisert og har egnede masser til bruk ved varslet utbedring av rv. 3. Det er ikke registrert forhold innenfor planområdet til hinder for regulering. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt som "nåværende massetak". Området i kommuneplanen er på 80 daa. Det er et eksisterende, mindre massetrak på stedet i dag.

Innspill til planarbeidet kan innen 22.8.2019 sendes til: Arealtek AS, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum eller hilde@arealtek.no.  Spørsmål kan rettes til Hilde Smedstad på mobil 930 69363.