Ny Jokerbutikk

Publisert 29.06.2020 13:28

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid i Løten kommune i forbindelse med ny butikk i Brenneriroa.

Arealtek AS skal på vegne av tiltakshaver Brenneriroa Eiendom AS utarbeide privat reguleringsplan for området, planID 163. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av ny Joker-butikk på motstående side av dagens butikk. Planforslaget omfatter også planlagte gang- og sykkelevger langs fylkesvegen og mulighter for utvikling av den gamle butikken. Varslet planområdet er på ca. 9,6 daa og består av gbnr. 17/7, 12, 17 og 113 samt deler av gbnr. 310/4 og 317/4. Grunneier er Statens vegvesen, Innlandet fylkeskommune og Levi Andersen.

Området som planlegges for ny butikk er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligformål. Det er foretatt en vurdering av planforslaget etter bestemmelsene i KU-forskriften. Det er vurdert at hensynet til miljø og samfunn kan ivaretas gjennom planbeskrivelsen i videre planprosess.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan innen 25.8.2020 rettes til: Arealtek AS v/Hanne Marie Lium, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum,
hanne@arealtek.no, mobil: 918 68 084. Planen blir kunngjort i Østlendingen den 1.7.2020

planomriss