Planoppstart for Skogsleitet

Publisert 30.11.2020 14:50

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering i Øygarden kommune.

Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Besseggen Arkitekter AS og Arealtek AS er engasjert til å utarbeide planen. Bright View AS er tiltakshaver.

Planområdet er på ca. 145,5 daa og ligger langs fv. 560 Søre Fjellavegen med adkomst fra Skogevegen i Øygarden kommune. Planområdet består av gbnr: 150/ 280+269 m.fl. Planen skal tilrettelegge for grøntområder, lekeplasser, privat/offentlig tjenesteyting, boliger i form leilighetsbygg, rekkehus, blokkbebyggelse m.m. med tilhørende teknisk infrastruktur.

I første byggetrinn er det planlagt å bygge et boligkonsept kalt "Bovieran" som består av ett leilighetsbygg med atrium/vinterhage. For mer informasjon se vedlagt presentasjon.
Bovieran

Det planlegges med 1. gangs behandling i formannskapet våren 2021. Frist for å komme med merknader til oppstartsvarselet er 23.12.2020. Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: Arealtek AS v/Henri Auer, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum, henri@arealtek.no, mobil: 459 19 853.