Planoppstart Lundgaardvegen 2-4

Publisert 26.09.2019 09:11

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering i Elverum kommune.

Arealtek AS skal på vegne av tiltakshaver YC Eiendom AS utarbeide privat reguleringsplan for Lundgaardvegen 2-4, planID 2019007.

Selve planområdet er på ca. 6,3 daa og ligger mellom Lundgaardvegen 2-4 (fv. 2154), Strandbygdvegen (fv. 235) og Trysilvegen (rv. 25) i Elverum sentrum. Innenfor planområdet står det i dag én bygning som er planlagt revet. Hensikten med planen er å legge til rette for offentlig tjenesteyting i form av ny politistasjon. Etter innspill fra kommunen inkluderer planområdet også tilgrensende vegareal.

Det er ikke registrert forhold innenfor planområdet til hinder for regulering. Planområdet er i nylig vedtatt kommunedelplan for sentrum avsatt til "forretninger" hvor det åpnes for forretningsformål, kontor, bolig, tjenesteyting og forretningsmessig servicevirksomhet. Det er gjort en vurdering med hensyn til om tiltaket utløser krav til konsekvensutredning iht. plan- og bygningsloven § 4-2 med tilhørende forskrift. I samråd med kommunen har man kommet til at tiltaket ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet kan innen 28.10.2019 sendes til: Arealtek AS, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum eller hilde@arealtek.no. Spørsmål kan rettes til Hilde Smedstad på mobil 930 69363.

Planoppstart ble kunngjort i Østlendingen 27.9.2019.

Lundgaardvegen 2-4