Regulering - Solstad

Publisert 24.06.2019 08:09

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan i Eidsvoll kommune.

Samtidig varsles det om felles behandling av reguleringsforslag og byggesøknad, jf. Plan- og bygningslovens §§ 1-7 og 12-15. Arealtek skal på vegne av Hellvik Hus, Romerike Eiendomsutvikling AS utarbeide ny detaljregulering for Solstad (Styrivegen 88 m.fl., gnr. 10, bnr. 9 m.fl.), planID 023724400. Varselet inkluderer også gbnr 10/12 og 10/182 som ikke tidligere er regulert. Hensikten med planen er å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse. Området er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel og i vedtatt detaljregulering. Planarbeidet tas opp på nytt for å få en bedre tilpasning av vegløsning og utnyttelse av området.

Innspill til planarbeidet kan innen 22.8.2019 sendes til: Arealtek AS, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum eller hilde@arealtek.no.  Spørsmål kan rettes til HildeSolstad planavgrensning Smedstad på tlf. 930 69363.