Storvegen 49

Publisert 06.04.2020 07:07

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid i Trysil kommune.

Arealtek AS skal på vegne av tiltakshaver Sønstehagen Nedre AS utarbeide privat reguleringsplan for Storvegen 49, planID 20200200. Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting ved oppføring av et leilighetsbygg i 4 etasjer med parkeringskjeller. Til sammen planlegges det for 28 leiligheter på eksisterende tomt. Tomta består i dag av en toetasjes bolig i kombinert formål med næringsvirksomhet.

Varslet planområdet er på ca. 1,6 daa. Planområdet består av gnr. 26, bnr. 110, samt 26/293, 26/876 og 26/495, alle med hjemmelshaver Kai Haugen. Sønsthagen Nedre AS har opsjon på området. I tillegg er mindre deler av eiendommene 26/223 med hjemmelshaver Trysil Rørleggerbedrift og Frode Østmo, 105/4 med hjemmelshaver Innlandet fylkeskommune/Statens vegvesen og 26/18 med hjemmelshaver Trysil kommune berørt av planområdet.

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til sentrumsformål med krav om regulering før utbygging. Gjeldende reguleringsplan viser området som kombinert formål hvor bolig er ett av underformålene. Det legges til grunn at planforslaget, med etablering av boligblokk, er i tråd med arealformålet. Det vurderes at planens virkning på miljø og samfunn ikke vil være til vesentlig ulempe og ikke utløser krav til konsekvensutredning, jfr. forskrift om konsekvensutredning §§1, 6 og 8. Det er foretatt en nærmerer vurdering i utarbeidet planinitiativ.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan innen 8.5.2020 rettes til: Arealtek AS v/Hilde Smedstad, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum, hilde@arealtek.no, mobil: 93069363.

Storvegen 49 Trysil