Tangådalen masseuttak

Publisert 27.01.2020 14:17

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 er det varslet oppstart av planarbeid i Trysil kommune.

Arealtek skal på vegne av tiltakshaver Nordnes Transport AS utarbeide privat reguleringsplan for Tangådalen masseuttak, planID 20190200. Varslet planområdet er på ca. 105 daa. Endelig planavgrensning kan bli justert etter høringsperioden. Området ligger i Ljørdalen, langs Tangåa, helt øst i kommunen. Planområdet består av mindre del av gnr. 9 bnr. 1. Grunneier er Statskog SF.

Planforslaget omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger §8 og vedlegg II, pkt. 2a). For planer etter vedlegg II skal det vurderes hvorvidt planen kan får vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. §10. Trysil kommune har vurdert at planen faller innenfor bestemmelsen og at det kreves konsekvensutredning på grunn av begrenset med dokumentasjon og utredninger i forbindelse med eksisterende massetak i Tangådalen. Det er ikke krav til planprogram.

Innspill til planarbeidet kan innen 21.2.2020 rettes til: Arealtek AS, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum eller hilde@arealtek.no. Spørsmål kan rettes til Hilde Smedstad på mobil 930 69363.
Planoppstart ble kunngjort i Østlendingen 27.1.2020.

Tangådalen masseuttak