Varsel om regulering

Publisert 29.10.2018 07:55

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 er det varslet oppstart av privat detaljregulering for Fredli, planID 155.  

Planområdet er på 1,7 daa og ligger langs vegen Grinderengsletta i Løten sentrum. Planområdet består av gnr. 196, bnr. 58 og en mindre del av gnr. 196, bnr. 3. Hensikten med planen er å legge til rette for sentrumsnære leiligheter. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til bolig- og sentrumsformål.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan innen 29.11.2018 rettes til: Arealtek AS v/Hilde Smedstad, Elvarheimgata 10B, 2408 Elverum, hilde@arealtek.no, mobil: 93069363. Mer informasjon om planforslaget nedenfor:

Kartutsnitt kunngjøring