Varsel om regulering - Norr

Publisert 25.03.2019 10:16

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 er det varslet oppstart av privat detaljregulering for Norr, planID 2019002, i Elverum kommune.

Det varsles samtidig at eldre reguleringsplan med planID 198002-1 «Et område ved Hernes skole» vurderes opphevet.

Selve planområdet er på ca. 16 daa og ligger langs fv. 545 i Hernes, vis a vis Hernes kirke. Planområdet består av gnr. 113, bnr. 41, samt 91/11, 91/59 og deler av 91/58. Hensikten med planen er å legge til rette for småhusbebyggelse på gnr. 113, bnr. 41. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til «bygninger med særskilt allmennyttig formål».

Innspill til planarbeidet kan innen 24.4.2019 sendes til: Arealtek AS, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum eller hilde@arealtek.no. Spørsmål kan rettes til Hilde Smedstad på tlf. 930 69363.

Mer informasjon om planforslaget nedenfor:

annonsekart sh