Varsel om regulering - Svenskerud 1

Publisert 07.05.2019 10:36

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 er det varslet oppstart av planarbeid for Svenskerud 1, planID REG470, i Enebakk kommune.

Selve planområdet er på 15 daa og inkluderer noe eksisterende bebyggelse. Det er ca. 7 km til Kirkebygden som er administrasjonssenter i kommunen. Eiendommen som ønskes bebygd består av deler av gnr. 83, bnr. 7 og gnr. 83, bnr. 70. Hensikten med planen er å legge til rette for omlag 12 boenheter i form av frittliggende småhusbebyggelse.

Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2016, avsatt til fremtidig boligbebyggelse (område BY3).

Innspill til planarbeidet kan innen 6.6.2019 sendes til: Arealtek AS, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum eller hilde@arealtek.no. Spørsmål kan rettes til Hilde Smedstad på tlf. 930 69363.

Mer informasjon om planforslaget nedenfor:

Svenskerud 1 Enebakk