Myrvold sør - Rælingen

Publisert 24.10.2019 11:59

Her bygges det ny undergang i form av plasstøpt gangkulvert under FV. 120. Arealtek bistår med byggeledelse og oppfølging av produksjonen. Sweco er prosjekterende.

Romeriksåsen AS er byggherre for nytt boligfelt Smestadkollen i regi av Bakke AS. I den forbindelse er det satt krav til etablering av ny undergang. Askim entreprenør er utførende for gangkulverten og prosjektet er arrangert som en totalentreprise. Kontrakt med entreprenør ble inngått i slutten av mai 2019 og prosjektet skal etter planen stå ferdig til nyttår, men med gjenværende arbeider for utomhus som tas til våren. Det er også lagt inn en opsjon på opparbeidelse av ny gang- og sykkelvei som utføres til våren.

Det er anordnet en omkjøringsvei som avlaster trafikken i området under byggingen. Denne er hastighetsregulert til 30 km/t. Det er forholdsvis mye trafikk langs fylkesveien. Grunnmassene består av leire i fast form. Det har stedvis blitt påtruffet fjell som har blitt sprengt ut. Driftsmessig har det vært noe utfordring i forhold til overvann da dette konstant strømmer nedover fra skråningen i vest. Dette har gitt noe oppbløting av massene. Skråningen mot øst er stabilisert med sprøytebetong. I vest er det en tilgrensende entreprise som legger VA rør. Denne traseen er nært inn på området til Askim entreprenør og det har vært fare for undergraving av massene til disse rørene. Det er utført noe forankring av rør inn i jordmasser.

For mer informasjon om prosjektet ta kontak med Bjørn Arild Lorvik hos Arealtek.

Bygging av ny plasstøpt gangkulvert under fylkesveg 120. Foto: Arealtek
Myrvold Sør -kulvert -Rælingen
 

Myrvold Sør Rælingen